صفحه اصلی > ربات های صنعتی > خرید و فروش

 
 
تصویر محصول سال ساخت و مدل ربات کنترلر دسترسی ظرفیت تعداد موجود
ABB IRB140 S4c 0.8 5Kg 0
ABB IRB1400 M94 S4 1.4 5Kg 2
ABB IRB1410 IRC5 1.44 5Kg 0
ABB IRB2000 M90 S3 1.5 10Kg 1
ABB IRB2000 M92 S3 1.5 10Kg 2
ABB IRB2400 S4 1.5 10kg 0
ABB IRB4400 S4 1.9 45kg 0
ABB IRB4400 S4 1.9 60Kg 0
ABB IRB6000 S3 2.4 120kg 0
ABB IRB6400 M94 S4 2.4 120kg 2
ABB IRB6400 M97 S4c 2.4 120Kg 0