صفحه اصلی > رسانه > گالری ویدیو

 
گذاشت و برداشت
Loading and unloading
برش
Cutting
پلتایزینگ
Palletizinig
     
سمباده زنی
Grinding
پالیش کردن
Polishing
مونتاژ کردن
Assambly
     
جوش الکتریکی
Arc Welding
جوش الکتریکی
Arc welding 3
جوش الکتریکی
Arc Welding 2
     
فورج کردن
Forging
فورج کردن
Forging 3
فورج کردن
Forging 2
     
خارج کردن از دستگاه تزریق پلاستیکInjuction Mold Machine خارج کردن از دستگاه تزریق پلاستیک
Injuction Mold Machine 2
خارج کردن از دستگاه تزریق پلاستیکInjuction Mold Machin 3
     
گذاشت و برداشت
Loading and unloading 2
گذاشت و برداشت
Loading and unloading 3
جوش نقطه ای
Press 3
     
پرس
Press
پرس
Press 2
پرس
Press_1
     
برش
Cutting 2